Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty i korony cyrkonowe
Październik 28, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie rozległy obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego aktu potrzebne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z autentykami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią formę i nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – z reguły, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu ewentualnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.